جدول وزن نبشی و ناودانی
سایزوزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۳۰*۳۰*۳۸.۱۶
۳۰*۳۰*۴۱۰.۶۸
۳۵*۳۵*۴۱۲.۵۴
۴۰*۴۰*۴۱۴.۵۲
۴۰*۴۰*۵۱۷.۸۲
۴۵*۴۵*۴.۵۱۸.۳۶
۵۰*۵۰*۴۱۸.۳۶
۵۰*۵۰*۵۲۲.۶۲
۵۰*۵۰*۶۲۲.۸۲
۶۰*۶۰*۵۲۷.۴۲
۶۰*۶۰*۶۳۲.۵۲
۶۰*۶۰*۸۴۲.۵۴
۶۵*۶۵*۷۴۰.۹۸
۷۰*۷۰*۶۳۸.۲۸
۷۰*۷۰*۷۴۴.۲۸
۷۵*۷۵*۶۴۱.۱
۷۵*۷۵*۸۵۳.۹۴
۸۰*۸۰*۸۵۷.۷۸
۸۰*۸۰*۱۰۷۱.۴
۹۰*۹۰*۷۵۷.۶۶
۹۰*۹۰*۸۶۵.۴
۹۰*۹۰*۹۷۳.۲
۹۰*۹۰*۱۰۸۰.۴
۱۰۰*۱۰۰*۸۷۳.۲
۱۰۰*۱۰۰*۱۰۹۰
۱۰۰*۱۰۰*۱۲۱۰۶.۸
سایزارتفاع (میلی متر)عرض بال (میلی متر)وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم)
۸۰۸۰۴۵۵۱.۹
۱۰۰۱۱۰۵۰۶۳.۶
۱۲۰۱۲۰۵۵۸۰.۴
۱۴۰۱۴۰۶۰۹۶
۱۶۰۱۶۰۶۵۱۱۱.۶
ناودانی سبکناودانی سبکناودانی سبکناودانی سبک
۸۰۸۰۴۰۴۲.۳
۱۰۰۱۰۰۴۶۵۱.۵۴
۱۲۰۱۲۰۵۲۶۲.۴
۱۴۰۱۴۰۵۸۷۳.۸
۱۶۰۱۶۰۶۴۸۵.۲
سایزارتفاع و عرض بال(میلی متر)ضخامت بال (میلی متر)وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم)
۲۰۲۰۳۵.۳۲
۲۵۲۵۳.۵۷.۷۷
۳۰۳۰۴۱۰.۶۲
۳۵۳۵۴.۵۱۳.۹۸
۴۰۴۰۵۱۷.۷۶
۵۰۵۰۶۲۶.۶۴
۶۰۶۰۷۳۷.۳۸
۷۰۷۰۸۴۲.۴۹
۸۰۸۰۹۶۴.۲۰
۱۰۰۱۰۰۱۱۹۸.۴۰
۱۲۰۱۲۰۱۳۱۳۹.۲
۱۴۰۱۴۰۱۵۱۸۷.۸