جدول وزن تیرآهن
سایزوزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم)
۸۷۲
۱۰۹۸
۱۲۱۲۵
۱۴۱۵۵
۱۶۱۹۰
۱۸۲۲۶
۲۰۲۶۹
۲۲۳۱۵
۲۴۳۶۹
۲۷۴۳۴
۳۰۵۰۷
۳۳۵۹۰
۳۶۶۸۶
۴۰۷۹۶
۴۵۹۳۲
۵۰۱۰۸۹
۵۵۱۲۷۲
۶۰۱۴۶۴
سایزوزن تیرآهن سبک (کیلوگرم)وزن تیرآهن سنگین (کیلوگرم)
۱۰۲۰۰۲۴۴
۱۲۲۳۴۳۲۲
۱۴۲۹۹۳۹۰
۱۶۳۶۵۵۰۰
۱۸۴۲۶۵۹۰
۲۰۵۰۸۷۲۰
۲۲۶۰۶۸۲۸
۲۴۷۲۴۹۶۰
۲۶۸۱۸۱۰۷۵
۲۸۹۱۷۱۲۱۰
۳۰۱۰۶۰۱۳۷۰
۳۲۱۱۷۱۱۵۵۱
۳۴۱۲۶۰۱۶۰۳
۳۶۱۳۴۲۱۷۵۴
۴۰----۱۸۶۹
سایزوزن (کیلوگرم)
۱۰۵۰۱.۶
۱۲۶۲۵.۲
۱۴۷۵۸.۴
۱۶۹۱۴.۴
۱۸۱۰۶۶.۸
۲۰۱۲۳۶
۲۲۱۴۰۴
۲۴۱۸۸۴
۲۶۲۰۶۴
۲۸۲۲۶۸
۳۰۲۸۵۶
۳۲۲۹۴۰
۳۴۲۹۷۶
۳۶۳۰۰۰
۴۰۳۰۷۲
۴۵۳۱۵۶
۵۰۳۲۴۰
۵۵۳۳۳۶
۶۰۳۴۲۰
۶۵۳۵۱۶
۷۰۳۶۱۲
۸۰۳۸۰۴
۹۰۳۹۹۶
سایزوزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم)
۱۰۰۲۰۰
۱۲۰۲۴۰
۱۴۰۲۹۶
۱۶۰۳۶۴
۱۸۰۴۲۶
۲۰۰۵۱۰
۲۲۰۶۱۰
۲۴۰۷۲۰
۲۶۰۸۲۰
۲۸۰۹۲۰
۳۰۰۱۰۵۰
۳۲۰۱۱۷۰
۳۴۰۱۲۶۰
۳۶۰۱۳۵۰
۴۰۰۱۵۰۰
۴۵۰۱۶۸۰
۵۰۰۱۸۶۰
۵۵۰۱۹۹۲
۶۰۰۲۱۴۰
سایزوزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم)
۱۰۰۲۴۰
۱۲۰۳۲۰
۱۴۰۴۰۰
۱۶۰۵۰۰
۱۸۰۵۹۰
۲۰۰۷۳۰
۲۲۰۸۵۰
۲۴۰۹۹۸
۲۶۰۱۱۲۰
۲۸۰۱۲۴۰
۳۰۰۱۴۰۰
۳۲۰۱۵۳۰
۳۴۰۱۶۰۰
۳۶۰۱۷۰۰
۴۰۰۱۸۶۰
۴۵۰۲۰۵۰
۵۰۰۲۲۵۰
۵۵۰۲۴۰۰
۶۰۰۲۵۵۰