جدول وزن توری
قطر مفتول (میلی متر)چشمه (سانتی متر)وزن یک متر مربع (کیلوگرم)
۲۵*۵۱
۲.۵۴*۴۲.۱
۲.۵۵*۵۱.۶۵
۲.۵۶*۶۱.۴۵
۲.۸۵*۵۲
۲.۸۶*۶۱.۷۵
۳۳*۳۳.۹
۳۴*۴۳
۳۵*۵۲.۳
۳۶*۶۱.۹۵
۴۵*۵۴.۱۶
۴۶*۶۳.۵
۴.۵۵*۵۶
۴.۷۵۵*۵۶.۵
سایزچشمه (سانتی متر)وزن هر متر مربع (کیلوگرم)
۸ ساده و آجدار۱۰*۱۰۸
۸ ساده و آجدار۱۵*۱۵۵.۵
۸ ساده و آجدار۲۰*۲۰۴
۸ ساده و آجدار۲۵*۲۵۵.۳
۸ ساده و آجدار۳۰*۳۰۳
۶ ساده۱۰*۱۰۵
۶ ساده۱۵*۱۵۵.۳
۶ ساده۲۰*۲۰۵.۲
۶ ساده۲۵*۲۵۲
۶ ساده۳۰*۳۰۵.۱
۱۲ ساده و آجدار۱۰*۱۰۱۸
۱۲ ساده و آجدار۱۵*۱۵۱۲
۱۲ ساده و آجدار۲۰*۲۰۹
۱۲ ساده و آجدار۲۵*۲۵۵.۸
۱۲ ساده و آجدار۳۰*۳۰۶
۱۰ ساده و آجدار۱۰*۱۰۵.۱۲
۱۰ ساده و آجدار۱۵*۱۵۵.۸
۱۰ ساده و آجدار۲۰*۲۰۵.۶
۱۰ ساده و آجدار۲۵*۲۵۵
۱۰ ساده و آجدار۳۰*۳۰۵.۴
سایز مفتول (میلی متر)ابعاد (متر)چشمه (سانتی متر)وزن (کیلوگرم)
۳۱*۲۵*۵۴.۴
۳۱*۲۸*۸۷.۲
۳۱*۲۱۰*۱۰۲.۲
۵۱*۲۵*۵۱۲
۵۱*۲۸*۸۶.۷
۵۱*۲۱۰*۱۰۶