جدول وزن لوله
سایز (اینچ)قطر لوله (میلی متر)ضخامت لوله (میلی متر)وزن هر متر (کیلوگرم)
۱/۲۲۱.۳۱۰.۵۱
۱/۲۲۱.۳۱.۲۵۰.۶۳
۱/۲۲۱.۳۱.۵۰.۷۴
۱/۲۲۱.۳۲۰.۹۷
۱/۲۲۱.۳۲.۵۱.۲۱
۱/۲۲۱.۳۳۱.۴۵
۳/۴۲۶.۷۱۰.۶۶
۳/۴۲۶.۷۱.۲۵۰.۷۹
۳/۴۲۶.۷۱.۵۰.۹۶
۳/۴۲۶.۷۲۱.۲۴
۳/۴۲۶.۷۲.۵۱.۵۲
۳/۴۲۶.۷۳۱.۸۱
۱۳۳.۷۱۰.۸۳
۱۳۳.۷۱.۲۵۱.۰۲
۱۳۳.۷۱.۵۱.۲۳
۱۳۳.۷۲۱.۶۱
۱۳۳.۷۲.۵۱.۹۴
۱۳۳.۷۳۲.۳۲
۱۳۳.۷۳.۵۲.۶۸
۱۳۳.۷۴۳.۰۵
۱-۱/۴۴۲.۲۱۱.۰۴
۱-۱/۴۴۲.۲۱.۲۵۱.۲۸
۱-۱/۴۴۲.۲۱.۵۱.۵۴
۱-۱/۴۴۲.۲۲۲.۰۱
۱-۱/۴۴۲.۲۲.۵۲.۴۸
۱-۱/۴۴۲.۲۳۲.۹۵
۱-۱/۴۴۲.۲۳.۵۳.۴۸
۱-۱/۴۴۲.۲۴۳.۸۵
۱-۱/۲۴۸.۳۱۱.۱۹
۱-۱/۲۴۸.۳۱.۲۵۱.۴۸
۱-۱/۲۴۸.۳۱.۵۱.۷۷
۱-۱/۲۴۸.۳۲۲.۲۹
۱-۱/۲۴۸.۳۲.۵۲.۸۱
۱-۱/۲۴۸.۳۳۳.۳۸
۱-۱/۲۴۸.۳۳.۵۳.۹۱
۱-۱/۲۴۸.۳۴۴.۴۲
سایز (اینچ)قطر لوله (میلی متر)ضخامت لوله (میلی متر)وزن هر متر (کیلوگرم)
۲۶۰.۳۱۱.۴۹
۲۶۰.۳۱.۲۵۱.۸۵
۲۶۰.۳۱.۵۲.۲۱
۲۶۰.۳۲۲.۹۳
۲۶۰.۳۲.۵۳.۶۴
۲۶۰.۳۳۴.۳۲
۲۶۰.۳۳.۵۵.۰۱
۲۶۰.۳۴۵.۶۲
۲۶۰.۳۴.۵۶.۲۶
۲۶۰.۳۵۶.۹۰
۲۶۰.۳۵.۵۷.۶۳
۲۶۰.۳۶۸.۱۳
۲-۱/۲۷۶۱.۵۲.۷۹
۲-۱/۲۷۶۲۳.۷۰
۲-۱/۲۷۶۲.۵۴.۵۹
۲-۱/۲۷۶۳۵.۴۸
۲-۱/۲۷۶۳.۵۶.۳۵
۲-۱/۲۷۶۴۷.۲۰
۲-۱/۲۷۶۴.۵۸.۰۴
۲-۱/۲۷۶۵۸.۸۹
۲-۱/۲۷۶۵.۵۹.۸۵
۲-۱/۲۷۶۶۱۰.۵۱
۳۸۸.۹۲۴.۳۸
۳۸۸.۹۲.۵۵.۴۶
۳۸۸.۹۳۶.۵۱
۳۸۸.۹۳.۵۷.۵۶
۳۸۸.۹۴۸.۵۸
۳۸۸.۹۴.۵۹.۵۸
۳۸۸.۹۵۱۰.۵۷
۳۸۸.۹۵.۵۱۱.۷۴
۳۸۸.۹۶۱۲.۵۱
سایز (اینچ)قطر لوله (میلی متر)ضخامت لوله (میلی متر)وزن هر متر (کیلوگرم)
۴۱۱۴.۳۲۵.۶۸
۴۱۱۴.۳۲.۵۶.۹۸
۴۱۱۴.۳۳۸.۳۸
۴۱۱۴.۳۳.۵۹.۷۶
۴۱۱۴.۳۴۱۱.۱۸
۴۱۱۴.۳۴.۵۱۲.۴۳
۴۱۱۴.۳۵۱۳.۷۵
۴۱۱۴.۳۵.۵۱۵.۲۱
۴۱۱۴.۳۶۱۶.۲۶
۵۱۴۰.۳۲.۵۸.۶۲
۵۱۴۰.۳۳۱۰.۳۶
۵۱۴۰.۳۳.۵۱۱.۹۵
۵۱۴۰.۳۴۱۳.۷۲
۵۱۴۰.۳۴.۵۱۵.۳۹
۵۱۴۰.۳۵۱۶.۹۵
۵۱۴۰.۳۵.۵۱۸.۷۵
۵۱۴۰.۳۶۲۰.۵۱
۶۱۶۸.۳۲.۵۱۰.۴۸
۶۱۶۸.۳۳۱۲.۵۸
۶۱۶۸.۳۳.۵۱۴.۶۹
۶۱۶۸.۳۴۱۴.۷۴
۶۱۶۸.۳۴.۵۱۸.۸۱
۶۱۶۸.۳۵۲۰.۷۹
۶۱۶۸.۳۵.۵۲۲.۷۰
۶۱۶۸.۳۶۲۴.۸۴
۶۱۶۸.۳۶.۵۲۶.۳۵
۶۱۶۸.۳۷۲۸.۶۸
۸۲۱۹.۱۳۱۶.۰۸
۸۲۱۹.۱۳.۵۱۸.۷۴
۸۲۱۹.۱۴۲۱.۳۹
۸۲۱۹.۱۴.۵۲۴.۰۳
۸۲۱۹.۱۵۲۶.۶۵
۸۲۱۹.۱۵.۵۲۹.۲۷
۸۲۱۹.۱۶۳۱.۸۹
۸۲۱۹.۱۶.۵۳۴.۴۴
۸۲۱۹.۱۷۳۷.۷۴