جدول وزن میلگرد
سایز میلگرد (میلی متر)وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم)
۸۵
۱۰۸
۱۲۱۱
۱۴۱۵
۱۶۱۹
۱۸۲۴
۲۰۳۰
۲۲۳۶
۲۴۴۷
۲۸۵۸
۳۲۷۶
۳۶۹۶