جدول وزن ورق
ضخامت (میلی متر)طول (میلی متر)عرض (میلی متر)وزن هر شیت (کیلوگرم)
۲۲۰۰۰۱۰۰۰۳۲
۲۲۵۰۰۱۲۵۰۵۰
۳۶۰۰۰۱۵۰۰۲۱۲
۴۶۰۰۰۱۵۰۰۲۸۳
۵۶۰۰۰۱۵۰۰۳۵۳
۶۶۰۰۰۱۵۰۰۴۲۴
۸۶۰۰۰۱۵۰۰۶۵۷
۱۰۶۰۰۰۱۵۰۰۷۰۷
۱۲۶۰۰۰۱۵۰۰۸۴۸
۱۵۶۰۰۰۱۵۰۰۱۰۶۰
ضخامت (میلی متر)طول (میلی متر)عرض (میلی متر)وزن هر شیت (کیلوگرم)
۸۶۰۰۰۱۲۵۰۴۷۱
۱۰۶۰۰۰۱۲۵۰۵۸۹
۱۲۶۰۰۰۱۲۵۰۷۰۷
۱۵۶۰۰۰۱۲۵۰۸۸۴
۲۰۶۰۰۰۱۲۵۰۱۱۷۸
۲۵۶۰۰۰۱۲۵۰۱۴۷۲
۳۰۶۰۰۰۱۲۵۰۱۷۶۷
۲۰۶۰۰۰۱۵۰۰۱۴۱۳
۲۵۶۰۰۰۱۵۰۰۱۷۶۷
۳۰۶۰۰۰۱۵۰۰۲۱۲۰
۳۵۶۰۰۰۱۵۰۰۲۴۷۳
۴۰۶۰۰۰۱۵۰۰۲۸۲۶
۴۵۶۰۰۰۱۵۰۰۳۱۸۰
۵۰۶۰۰۰۱۵۰۰۳۵۳۳
۵۵۶۰۰۰۱۵۰۰۳۸۸۶
۶۰۶۰۰۰۱۵۰۰۴۲۳۹
ضخامت (میلی متر)طول (میلی متر)عرض (میلی متر)وزن هر شیت (کیلوگرم)
۰.۴۲۰۰۰۱۰۰۰۶.۲۹
۰.۵۲۰۰۰۱۰۰۰۷.۸۶
۰.۶۲۰۰۰۱۰۰۰۹.۸۶
۰.۷۲۰۰۰۱۰۰۰۱۱
۰.۸۲۰۰۰۱۰۰۰۱۲.۵۸
۰.۹۲۰۰۰۱۰۰۰۱۴.۱۵
۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱۵.۷۲
۱.۲۲۰۰۰۱۰۰۰۱۸.۸۶
۱.۲۵۲۰۰۰۱۰۰۰۱۹.۶۵
۱.۵۲۰۰۰۱۰۰۰۲۳.۵۸
۲۲۰۰۰۱۰۰۰۳۱.۴۴
۲.۵۲۰۰۰۱۰۰۰۳۹.۳۰
۰.۴۲۵۰۰۱۲۵۰۹.۸۲
۰.۵۲۵۰۰۱۲۵۰۱۲.۲۸
۰.۶۲۵۰۰۱۲۵۰۱۴.۷۴
۰.۷۲۵۰۰۱۲۵۰۱۷.۱۹
۰.۸۲۵۰۰۱۲۵۰۱۹.۶۵
۰.۹۲۵۰۰۱۲۵۰۲۲.۱۰
۱۲۵۰۰۱۲۵۰۲۴.۵۶
۱.۲۲۵۰۰۱۲۵۰۲۹.۴۷
۱.۲۵۲۵۰۰۱۲۵۰۳۰.۷۰
۱.۵۲۵۰۰۱۲۵۰۳۶.۸۴
۲۲۵۰۰۱۲۵۰۴۹.۱۲
ضخامت (میلی متر)طول (میلی متر)عرض (میلی متر)وزن هر شیت (کیلوگرم)
۰.۳۲۰۰۰۱۰۰۰۴.۷۱۶
۰.۴۲۰۰۰۱۰۰۰۶.۲۸۸
۰.۵۲۰۰۰۱۰۰۰۷.۸۶۰
۰.۶۲۰۰۰۱۰۰۰۹.۴۳۲
۰.۷۲۰۰۰۱۰۰۰۱۱
۰.۸۲۰۰۰۱۰۰۰۱۲.۵۷۶
۰.۹۲۰۰۰۱۰۰۰۱۴.۱۴۸
۱۲۰۰۰۱۰۰۰۱۵.۷۲۰
۱.۲۵۲۰۰۰۱۰۰۰۱۹.۶۵۰
۱.۵۲۰۰۰۱۰۰۰۲۳.۵۸۰
۲۲۰۰۰۱۰۰۰۳۱.۴۴۰