جدول وزن پروفیل
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۱۲۰*۲۰۰.۶۲
۱۲۵*۲۵۰.۷۸
۱۳۰*۳۰۰.۹۶
۱۳۵*۳۵۱.۱۲
۱۴۰*۴۰۱.۲۵
۱.۲۵۲۰*۲۰۰.۷۵
۱.۲۵۲۵*۲۵۰.۹۸
۱.۲۵۳۰*۳۰۱.۱۹
۱.۲۵۳۵*۳۵۱.۳۹
۱.۲۵۴۰*۴۰۱.۵۵
۱.۵۲۰*۲۰۰.۹۱
۱.۵۲۵*۲۵۱.۱۷
۱.۵۳۰*۳۰۱.۴۲
۱.۵۳۵*۳۵۱.۶۴
۱.۵۴۰*۴۰۱.۸۶
۱.۵۴۵*۴۵۲.۱۲
۱.۵۵۰*۵۰۲.۳۳
۱.۵۶۰*۶۰۲.۸۲
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۲۲۰*۲۰۱.۲۶
۲۲۵*۲۵۱.۵۷
۲۳۰*۳۰۱.۸۹
۲۳۵*۳۵۲.۲
۲۴۰*۴۰۲.۵۲
۲۵۰*۵۰۳.۱۴
۲۶۰*۶۰۳.۷۷
۲۷۰*۷۰۴.۴
۲۸۰*۸۰۵.۰۳
۲۹۰*۹۰۵.۶۶
۲۱۰۰*۱۰۰۶.۲۹
۲.۵۲۰*۲۰۱.۵۷
۲.۵۳۰*۳۰۲.۳۶
۲.۵۴۰*۴۰۳.۱۴
۲.۵۵۰*۵۰۳.۳۹
۲.۵۶۰*۶۰۴.۷۲
۲.۵۷۰*۷۰۵.۵
۲.۵۸۰*۸۰۶.۲۹
۲.۵۹۰*۹۰۷.۰۷
۲.۵۱۰۰*۱۰۰۷.۸۶
۲.۵۱۱۰*۱۱۰۸.۶۲
۲.۵۱۳۵*۱۳۵۱۰.۴۸
۲.۵۱۴۰*۱۴۰۱۱.۰۲
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۳۳۰*۳۰۲.۸۳
۳۳۵*۳۵۳.۳
۳۴۰*۴۰۳.۷۷
۳۴۵*۴۵۴.۲۴
۳۵۰*۵۰۴.۷۲
۳۶۰*۶۰۵.۶۶
۳۷۰*۷۰۶.۶
۳۸۰*۸۰۷.۵۵
۳۹۰*۹۰۸.۴۹
۳۱۰۰*۱۰۰۹.۴۳
۳۱۱۰*۱۱۰۱۰.۳۸
۳۱۳۵*۱۳۵۱۲.۷۳
۳۱۴۰*۱۴۰۱۳.۲
۳.۵۴۵*۴۵۴.۹۵
۳.۵۵۰*۵۰۵.۵
۳.۵۶۰*۶۰۶.۶
۳.۵۷۰*۷۰۷.۷
۳.۵۸۰*۸۰۸.۸
۳.۵۹۰*۹۰۹.۹
۳.۵۱۰۰*۱۰۰۱۰.۹۵
۳.۵۱۱۰*۱۱۰۱۱
۳.۵۱۳۵*۱۳۵۱۴.۸۵
۳.۵۱۴۰*۱۴۰۱۵.۴
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۴۵۰*۵۰۶.۲۸
۴۶۰*۶۰۷.۵۶
۴۷۰*۷۰۸.۸
۴۸۰*۸۰۱۰.۰۶
۴۹۰*۹۰۱۱.۳۲
۴۱۰۰*۱۰۰۱۲.۵۷
۴۱۱۰*۱۱۰۱۳.۷۲
۴۱۳۵*۱۳۵۱۶.۹۷
۴۱۴۰*۱۴۰۱۷.۶۱
۴.۵۱۰۰*۱۰۰۱۴.۱۵
۴.۵۱۱۰*۱۱۰۱۵.۵۶
۴.۵۱۳۵*۱۳۵۱۹.۰۱
۴.۵۱۴۰*۱۴۰۱۹.۸۱
۵۱۰۰*۱۰۰۱۵.۷۲
۵۱۱۰*۱۱۰۱۷.۲۹
۵۱۳۵*۱۳۵۲۱.۲۲
۵۱۴۰*۱۴۰۲۲.۰۱
۶۱۰۰*۱۰۰۱۸.۸۶
۶۱۱۰*۱۱۰۲۰.۷۵
۶۱۳۵*۱۳۵۲۵.۴۷
۶۱۴۰*۱۴۰۲۶.۴۱
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۱۲۰*۱۰۰.۴۷
۱۲۵*۱۰۰.۵۵
۱۳۰*۱۰۰.۷۱
۱۳۰*۲۰۰.۷۹
۱۴۰*۲۰۰.۹۴
۱۴۰*۳۰۱.۱
۱.۲۵۲۰*۱۰۰.۶
۱.۲۵۲۵*۱۰۰.۶۹
۱.۲۵۳۰*۱۰۰.۷۹
۱.۲۵۳۰*۲۰۰.۹۸
۱.۲۵۴۰*۲۰۱.۱۸
۱.۲۵۴۰*۳۰۱.۳۷
۱.۵۲۰*۱۰۰.۷۱
۱.۵۲۵*۱۰۰.۸۳
۱.۵۳۰*۱۰۰.۹۴
۱.۵۳۰*۲۰۱.۱۸
۱.۵۴۰*۲۰۱.۴۱
۱.۵۴۰*۳۰۱.۶۵
۱.۵۴۰*۵۰۲.۱۲
۱.۵۵۰*۲۵۱.۷۷
۱.۵۵۰*۳۰۱.۸۹
۱.۵۶۰*۲۰۱.۸۹
۱.۵۶۰*۳۰۲.۱۲
۱.۵۶۰*۴۰۲.۳۶
۱.۵۶۰*۵۰۲.۵۹
۱.۵۸۰*۴۰۲.۸۳
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۲۲۰*۱۰۰.۹۴
۲۲۵*۱۰۱.۰۰۱
۲۳۰*۱۰۱.۲۶
۲۳۰*۲۰۱.۵۷
۲۴۰*۲۰۱.۸۹
۲۴۰*۳۰۲.۲
۲۴۰*۵۰۲.۸۳
۲۵۰*۲۵۲.۳۶
۲۵۰*۳۰۲.۵۲
۲۶۰*۲۰۲.۵۱
۲۶۰*۳۰۲.۱۴
۲۶۰*۴۰۳.۱۴
۲۶۰*۵۰۳.۴۶
۲۸۰*۴۰۳.۷۷
۲۸۰*۶۰۴.۴
۲۱۰۰*۴۰۴.۴
۲۱۰۰*۵۰۴.۷۲
۲۱۲۰*۶۰۵.۶۶
۲٫۵۳۰*۲۰۱.۹۶
۲٫۵۴۰*۲۰۲.۳۶
۲٫۵۴۰*۳۰۲.۷۵
۲٫۵۴۰*۵۰۳.۵۴
۲٫۵۵۰*۲۵۲.۹۵
۲٫۵۵۰*۳۰۳.۱۴
۲٫۵۶۰*۲۰۳.۱۴
۲٫۵۶۰*۳۰۳.۵۴
۲٫۵۶۰*۴۰۳.۹۳
۲٫۵۶۰*۵۰۴.۳۲
۲٫۵۸۰*۴۰۴.۷۲
۲٫۵۸۰*۶۰۵.۵
۲٫۵۱۰۰*۴۰۵.۵
۲٫۵۱۰۰*۵۰۵.۸۹
۲٫۵۱۲۰*۶۰۷.۰۷
۲٫۵۲۲۰*۶۰۱۱.۰۰۴
ضخامت (میلی متر)سایز (میلی متر)وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم)
۳۴۰*۲۰۲.۸۳
۳۴۰*۳۰۳.۳
۳۴۰*۵۰۴.۲۴
۳۵۰*۲۵۳.۵۴
۳۵۰*۳۰۳.۷۷
۳۶۰*۲۰۳.۷۷
۳۶۰*۳۰۴.۲۴
۳۶۰*۴۰۴.۷۲
۳۶۰*۵۰۵.۱۹
۳۸۰*۴۰۵.۶۶
۳۸۰*۶۰۶.۶
۳۱۰۰*۴۰۶.۶
۳۱۰۰*۵۰۷.۰۷
۳۱۲۰*۶۰۸.۴۵
۳۲۲۰*۶۰۱۳.۲۲
۳.۵۴۰*۵۰۴.۹۵
۳.۵۶۰*۳۰۴.۹۵
۳.۵۶۰*۴۰۵.۵
۳.۵۶۰*۵۰۶.۰۵
۳.۵۸۰*۴۰۶.۶
۳.۵۸۰*۶۰۷.۷
۳.۵۱۰۰*۴۰۷.۷
۳.۵۱۰۰*۵۰۸.۲۵
۳.۵۱۲۰*۶۰۹.۹۱
۳.۵۲۲۰*۶۰۱۵.۴۱
۴۶۰*۴۰۶.۲۳
۴۶۰*۵۰۶.۹۲
۴۸۰*۴۰۷.۵۴
۴۸۰*۶۰۸.۸
۴۱۰۰*۴۰۸.۸
۴۱۰۰*۵۰۹.۴۳
۴۱۲۰*۶۰۱۱.۳۲
۴۲۲۰*۶۰۱۷.۶۱
۴.۵۲۲۰*۶۰۱۹.۸۱
۵۲۲۰*۶۰۲۲
۶۲۲۰*۶۰۲۶.۴۱